טופס הגשה לבקשת תמיכה מפרוייקט קולנוע של קרן רבינוביץ

כללים ונהלים להגשת בקשת תמיכה

כללים ונהלים


כללים ונהלים

א. מטרות ועקרונות פעולה

 1. עידוד הקולנוע הישראלי וקידומו, בכל רחבי הארץ, על פי אמות מידה ענייניות ושוויוניות, תוך הקפדה על חרות היצירה והביטוי, במגמה לפתח צביון תרבותי מקורי ישראלי ולתת ביטוי למרקם התרבותי והחברתי של החברה בישראל על כל מרכיביה וגווניה, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה. 
 2. עידוד הסרט הישראלי במגמה לקרב את כלל הציבור בישראל, ובמיוחד את בני הנוער והצעירים, אל היצירה הקולנועית הישראלית המקורית.
 3. עידוד יוצרי קולנוע עצמאיים וותיקים, בעלי מוניטין ומנוסים לצד קידום יוצרים צעירים, חדשים ומבטיחים והכוונתם.
 4. עידוד היצירה בקרב יוצרים עולים חדשים מוכשרים על מנת לאפשר להם להביא לידי ביטוי את יכולתם הקולנועית ולסייע להם בקשיי הקליטה התרבותית והכלכלית בתחום הקולנוע בישראל.
 5. עידוד היצירה בקרב יוצרים מהפריפריה הישראלית ועידוד היצירה על אודות הפריפריה הישראלית, על כל חלקיה וגווניה, במטרה לאפשר ביטוי לחלקים מהחברה הישראלית שלרוב אינם מקבלים חשיפה רבה.
 6. עידוד יצירה והפקה של סרטים ישראליים תוך שמירה על נאותות הפקה ועל זכויות היוצרים.
 7. תמיכה וסיוע בהפקת סרטים ישראליים ובמימונם, לרבות סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטי תעודה וסרטי גמר של סטודנטים לקולנוע; סיוע בהשלמות לסרטים; תמיכה בפיתוח פרוייקטים ותסריטים בכל התחומים, בזמן כתיבתם, עד הבאתם לגירסה סופית הראויה להפקה; תמיכה בשיווק סרטים ישראלים והפצתם בארץ ובחו"ל; תמיכה בשיווק מערכתי של הקולנוע הישראלי.
 8. סיוע לסרטים של יוצרים ישראליים, בין השאר, על פי אמות מידה של איכות, ניסיון קולנועי, כשרון בתחום הקולנוע וביטוי אישי, במגמה לתרום ליצירת קולנוע ישראלי מעמיק, רלוונטי, ייחודי ומשמעותי, העונה על מטרות פרוייקט קולנוע.


ב. כללים:

   1. פרוייקט קולנוע יתמוך בהפקת סרט, בהשלמה להפקה, בפיתוח תסריט, בשיווק סרט והפצתו או במיזם לשיווק מערכתי של הקולנוע הישראלי בשיעור שיאושר על ידי הנהלת פרוייקט קולנוע ודירקטוריון הקרן, בהמלצת הוועדה המקצועית המייעצת בכל תחום בהתאם.
   2. ייחתם הסכם בין מגיש הבקשה, בעל הזכויות בהפקת הסרט, לבין פרוייקט קולנוע, ההסכם יוכן על ידי פרוייקט קולנוע. הנושאים הכספיים והמשפטיים (כולל בטחונות, לוח זמנים, ערבויות, חלוקת הכספים וכיוצ"ב) ייכללו בהסכם שייחתם בין פרוייקט קולנוע לבין מקבל התמיכה.
    חתימה על ההסכם על ידי שני הצדדים תהווה תנאי מוקדם לקבלת התמיכה.
   3. במידה ויוטל על סכום התמיכה הניתן על ידי פרוייקט קולנוע, מסיבה כלשהי, מס או היטל כלשהו, לרבות מס ערך מוסף ושינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם כל מס על ידי מפיק הסרט.
   4. עותק אחד לפחות מכל סרט שהופק בתמיכת פרוייקט קולנוע, יועבר על ידי המגיש, מיד לאחר השלמת הסרט, לשימור בארכיון למטרות מחקר ושימוש ציבורי.
    על הארכיון לעמוד בהגדרת ארכיון על פי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע, התרבות והספורט למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985.
   5. יוצרי סרטים (מפיקים, ו/או במאים, ו/או תסריטאים) רשאים להגיש בקשות לתמיכה, על פי כללי הפרוייקט ונהליו ובהתאם למטרותיו, במסלולים השונים כפי שייקבעו על ידי הנהלת הפרוייקט, בהפקות סרטים העומדים בקריטריונים של הגדרת סרט ישראלי (כמשמעותו בתקנות הקולנוע), בהשלמות לסרטים ובפיתוח פרוייקטים ותסריטים בתחומים הבאים:
    • (א) סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא (יוכל להיות נתמך סרט שאורכו 75 דקות לפחות, ומיועד להקרנה בבתי הקולנוע)
    • (ב) סרטי תעודה
    • (ג) סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע.
   6. ניתן להגיש בקשות תמיכה לפרוייקט קולנוע, בכל התחומים, בהתאם למועדי הגשה שיקבעו על ידי פרוייקט קולנוע. מועדים אלו יפורסמו באתר האינטרנט של הקרן לפחות 30 ימים לפני התאריך האחרון של מועד ההגשה. 
   7. פרוייקט קולנוע לעצמו את הזכות לדון, בנסיבות מיוחדות, בבקשות לתמיכה בכל עת על פי שיקול דעתו. במקרה כזה, הדיון יתקיים במסגרת הועדה לדיונים חוזרים ובקשות חריגות.
   8. פרוייקט קולנוע יסייע לכל הסרטים המקבלים ממנו תמיכה בכל התחומים ובכל המסלולים, במידת הצורך ובהיקף שייקבע על ידי פרוייקט קולנוע, בליווי מקצועי, ייעוץ משפטי, ראיית חשבון, חשבות וכיו"ב.
    ג. נהלים:  

1. נוהל הגשת בקשות:

א. בתחום הפקת והשלמת סרטים עלילתיים באורך מלא רשאים להגיש בקשות רק מפיקים בעלי ניסיון מקצועי הולם. על המפיק להיות מפיק פעיל עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרט עלילתי באורך של 75 דקות או 240 דקות דרמה אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו חברת הפקה רשומה עם ניסיון בהפקת סרטים ואשר מקיים רצף פעילות. חברת ההפקה תיוצג בכל הבקשות המוגשות על ידיה ע"י מפיק אחד.

בתחום פיתוח תסריטים עלילתיים באורך מלא, או בהגשות בקשות תמיכה להפקת או השלמת סרטים דלי תקציב (בעלי תקציב הפקה כולל של עד 800,000 ₪) רשאים להגיש גם תסריטאים ו/או במאים באופן עצמאי.

מגישי הבקשות רשאים להגיש רק בקשות בהן מעורבים במאים ו/או תסריטאים בעלי השכלה פורמלית וניסיון של שלוש שנים לפחות, או במאים בעלי השכלה פורמלית ותעודת סיום של בית ספר לקולנוע  וניסיון מוכח בהפקת סרטים במסגרת בית הספר לקולנוע, או תסריטאים בעלי השכלה פורמלית וניסיון בכתיבת תסריטים לסרט עלילתי באורך מלא או תסריטי דרמה לטלוויזיה, שתסריט שלהם מומש בהפקה.  לצורך זה יילקח בחשבון גם פרסום רומן או כתיבת מחזה שהוצג באחד מהתיאטראות המרכזיים וכיוצ"ב.

ב. בתחום סרטי תעודה רשאים להגיש בקשות רק יוצרי סרטים (מפיקים או במאים) בעלי ניסיון מקצועי הולם, בעלי ניסיון מקצועי מוכח בהפקה או בבימוי של סרט תעודה באורך של 45 דקות לכל הפחות אשר הופק והוקרן בהקרנה מסחרית ו/או שודר בערוץ טלוויזיה.

מגישי הבקשות רשאים להגיש רק בקשות בהן מעורבים במאים ו/או תסריטאים בעלי השכלה פורמלית וניסיון של שלוש שנים לפחות, או במאים בעלי השכלה פורמלית ותעודת סיום של בית ספר לקולנוע וניסיון מוכח בהפקת סרטים במסגרת בית הספר לקולנוע, או תסריטאים בעלי השכלה פורמלית וניסיון בכתיבת תסריטים לסרט תעודה, שתסריט שלהם מומש בהפקה.  לצורך זה יילקח בחשבון גם פרסום רומן או כתיבת מחזה שהוצג באחד מהתיאטראות המרכזיים וכיוצ"ב. 

ג. בתחום סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע רשאים להגיש בקשות תלמידים בבתי הספר לקולנוע ברחבי הארץ, בצירוף אישור הנהלת בית הספר שבו הם לומדים שהסרט מוכר ע"י בית הספר כסרט גמר.

ד. על הסרט או הפרוייקט המוגשים במסגרת בקשת תמיכה לענות על אמות המידה הכלולות בכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה – 2005  לגבי הגדרת סרט ישראלי, ועל אמות המידה האחרות הכלולות בכללי הקולנוע; על הוראות הדין ועל אמות המידה הכלולות בחוק הקולנוע התשנ"ט-1999, ובמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע; על הוראות הדין הכלולות בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; ועל הוראות הדין ואמות המידה הכלולות בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) התשע"א-2011.

ה. הזכאים להגיש בקשות בכל התחומים, יגישו את הצעתם לפרוייקט קולנוע בהגשה דיגיטלית בשפה העברית דרך אתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע ( www.submit.cinemaproject.org.il ).
לחילופין, במקרים חריגים ובהתאם להחלטת הקרן, הזכאים להגיש בקשות בכל התחומים, יגישו את הצעתם לפרוייקט קולנוע בהגשה בתיק הפקה מודפס בשלושה עותקים בשפה העברית שבראש כל אחד מהם טופס הבקשה החתום, וכן טופס בקשה חתום אחד נוסף בנפרד.

ו. ניתן להגיש בקשות שנדחו על ידי פרוייקט קולנוע עוד פעמיים נוספות בלבד. לא ניתן להגיש בקשה שנדחתה שלוש פעמים.

ז. לא ניתן להגיש יותר משתי בקשות תמיכה נפרדות בכל מסלול הגשה על ידי אותו מגיש.

ח. בבקשת תמיכה המוגשת, חובה לצרף את המסמכים להלן לבקשה דרך אתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע.
פרט לטופס הבקשה המקוון ופרט לקישור לחומרים לצפייה, יש להגיש מסמכים בפורמט PDF בלבד. קבצים שיוגשו בפורמט אחר לא ייקראו:

במסלול הפקה לסרט עלילתי באורך מלא:

             • טופס בקשה.
             • תקציר בן 300-500 מילים, המתאר את המהלך העלילתי של הסרט
             • תסריט מפורט ומלא של הסרט המוצע.
             • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב
             • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת 
             • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים. 
             • חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.
             • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
             • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.   
             • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).
             • הצהרה על הגשת בקשות תמיכה אחרות על ידי המגיש במועד ההגשה (לא יותר מבקשת תמיכה אחת נוספת).


במסלול השלמה לסרט עלילתי באורך מלא:

             • טופס בקשה.
             • סינופסיס תמציתי של הסרט (עד 500 מילים).
             • מכתב המפרט מצב ההפקה ואת הצורך בהשלמה. 
             • תקציב מפורט של הסרט כולו מעל הקו ומתחת לקו, ותקציב ההשלמה המבוקשת.   
             • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת 
             • גרסת עריכה הסרט במצבו בעת ההגשה. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.
             • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
             • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים
             • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).
             • הצהרה על הגשת בקשות תמיכה אחרות על ידי המגיש במועד ההגשה (לא יותר מבקשת תמיכה אחת נוספת). 

 


במסלול פיתוח לסרט עלילתי באורך מלא:

             • טופס בקשה.
             • סינופסיס מלא של הסרט, בהיקף של לכל היותר ששה עמודים.
             • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת. 
             • העתק הסכם מפיק-תסריטאי, וכל מסמך אחר הקשור בזכויות עיבוד התסריט.
             • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים.
             • חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.
             • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
             • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
             • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).
             • הצהרה על הגשת בקשות תמיכה אחרות על ידי המגיש במועד ההגשה (לא יותר מבקשת תמיכה אחת נוספת).  


במסלול הפקה לסרט תעודה:

             • טופס בקשה.
             • סינופסיס (תקציר הסרט, 300-500 מילים)
             • תסריט מלא לסרט תעודה, הכולל: פירוט מבנה הסרט ותפיסה ויזואלית, מהלך עלילתי משוער, עיקרי התחקיר ותיאור הדמויות (3-5 עמודים)    
             • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב
             • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת 
             • הצהרת כוונות הבמאי (300-500 מילים)
             • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים
             • חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.
             • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
             • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
             • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).
             • הצהרה על הגשת בקשות תמיכה אחרות על ידי המגיש במועד ההגשה (לא יותר מבקשת תמיכה אחת נוספת).   


במסלול השלמה לסרט תעודה:

             • טופס בקשה.
             • סינופסיס (תקציר הסרט, 300-500 מילים).
             • מכתב המפרט מצב ההפקה ואת הצורך בהשלמה.
             • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב
             • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת 
             • הצהרת כוונות (300-500 מילים).
             • גרסת עריכה הסרט במצבו בעת ההגשה. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.
             • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
             • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים
             • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).
             • הצהרה על הגשת בקשות תמיכה אחרות על ידי המגיש במועד ההגשה (לא יותר מבקשת תמיכה אחת נוספת).


במסלול פיתוח לסרט תעודה:

             • טופס בקשה.
             • סינופסיס מלא של הסרט, בהיקף של לכל היותר שני עמודים.
             • קורות חיים – מפיק/ה, במאי/ת, תסריטאי/ת
             • העתק הסכם מפיק-תסריטאי, וכל מסמך אחר הקשור בזכויות עיבוד התסריט
             • הצהרת כוונות (300-500 מילים).
             • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים.
             • חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.
             • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
             • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים
             • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).
             • הצהרה על הגשת בקשות תמיכה אחרות על ידי המגיש במועד ההגשה (לא יותר מבקשת תמיכה אחת נוספת). 


במסלול הפקה לסרט גמר של סטודנט/ית:

             • טופס בקשה.
             • תקציר בן 300-500 מילים, המתאר את המהלך העלילתי של הסרט.
             • תסריט מפורט ומלא של הסרט המוצע.
             • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב.
             • קורות חיים – מפיק/ה, במאי/ת, תסריטאי/ת
             • במקרה של סרט אנימציה – חומרים גרפיים נלווים לתסריט. 
             • חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.
             • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
             • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.      
             • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
             • אישור מוסד הלימודים על כך שהסרט הינו סרט גמר לימודיו של מגיש הבקשה.
             • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

אי הגשתם של כל הטפסים והנספחים הנדרשים, או הגשה חלקית, עלולה להוות עילה לדחיית הבקשה על ידי פרוייקט קולנוע. הגשה של בקשת תמיכה למסלול הלא נכון עלולה להוות עילה לדחיית הבקשה על ידי פרוייקט קולנוע.

2. נוהל עבודה:

א. התסריטים שיזכו בתמיכת פרוייקט קולנוע ייבחרו בארבעה שלבים, כמפורט להלן:

             1. כל בקשת תמיכה המוגשת לקרן תצא לקריאת שלושה קוראי תסריטים (לקטורים) מתחלפים. על כל קורא למלא חוות דעת כתובה לכל בקשה שקרא. קוראי התסריטים (הלקטורים) יגישו לקרן חוות דעת מפורטת ומנומקת לגבי כל בקשה לסיוע שנבחנה על ידם. ועדות הלקטורים יורכבו מהלקטורים המתחלפים ומהמנהל האמנותי בתחום. קוורום יהיה לא פחות משלושה חברים. בכל ועדות הלקטורים יכהן המנהל האמנותי בתחום כיו"ר הועדה. כל ועדת לקטורים תדון בבקשות אותן קראו הלקטורים המתחלפים החברים בועדה, ותמליץ אלו סרטים יעלו לשלב הבא (שלב הפרזנטציות). המנהל האמנותי בכל תחום, ירכז את המלצות כל ועדות הלקטורים בתחומו, ויקבע, בהתאם לחוות דעת הלקטורים ולדרישות המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, אלו סרטים יעלו לשלב הבא (שלב הפרזנטציות).
             2. מגישי הבקשות שנבחרו לעלות לשלב השני (שלב הפרזנטציות) יוזמנו להופיע בפני חברי הוועדה המקצועית המייעצת ולהציג פרזנטציה של הפרוייקט. הועדה המקצועית המייעצת תמנה ארבעה חברים: המנהל האמנותי בתחום – יו"ר, מנהל ההפקות של פרוייקט קולנוע ושני לקטורים מתחלפים שלא כיהנו בועדות הלקטורים בתחום במועד ההגשה. קוורום יהיה לא פחות משלושה חברים. לאחר שיתקיימו פגישות פרזנטציה עם כל המגישים שנבחרו לעלות לשלב השני, ינקדו חברי הועדה המקצועית המייעצת את הסרטים שהוצגו בפניהם, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הקרן. בקשות התמיכה שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, על פי חישוב ממוצע הניקוד שהוענק על ידי חברי הועדה המקצועית המייעצת לפי הקריטריונים, יועברו כהמלצות לתמיכה להחלטת הנהלת פרוייקט קולנוע, ולאישור דירקטוריון הקרן. במידת הצורך, על מנת לעמוד במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, רשאי המנהל האמנותי של הקרן בתחום התמיכה, להביא בפני הנהלת פרוייקט קולנוע, לשיקול דעתה, בקשות תמיכה נוספות שהוגשו לקרן ונקראו על ידי לקטורים. 

              בתחום פיתוח תסריטים, בתחום השלמות הפקה ובתחום סרטי הגמר של הסטודנטים יהוו ועדות הלקטורים את הועדות המקצועיות המייעצות להנהלת פרוייקט קולנוע ולדירקטוריון הקרן. המלצות הוועדות יתקבלו לאחר שלב קריאת התסריטים והדיון, ללא שלב שני (שלב הפרזנטציות).
             3. הנהלת פרוייקט קולנוע תאשר את התסריטים או הסרטים המועמדים לקבל תמיכה, בהליך רגיל, ובמקרים מיוחדים בהליך מזורז, על פי המלצת הוועדה המקצועית המייעצת בכל תחום. 
             4. החלטות הנהלת פרוייקט קולנוע יובאו לאישור דירקטוריון הקרן.
             5. בקשות לדיון חוזר ובקשות חריגות שיאושרו ע"י מנכ"ל הקרן יידונו בפני ועדה בהרכב המנהל האמנותי (יו"ר ועדה המקצועית המייעצת בתחום), מנהל ההפקות של פרוייקט קולנוע ומנכ"ל הקרן.
             6. בקשות שיאושרו בדיון הועדה לדיונים חוזרים ובקשות חריגות יובאו ע"י מנכ"ל הקרן לאישור בהנהלת פרוייקט קולנוע ובדירקטוריון הקרן.
             7. פרק זמן מרבי לבחינת בקשות לסיוע ולקבלת החלטה לגביהן מהמועד האחרון להגשת הבקשות כפי שפורסם באתר האינטרנט של הקרן לא יעלה על ארבעה חודשים.
             8. לאחר קבלת החלטה בבקשה לסיוע, ישלח למבקש מענה כתוב ומנומק באמצעות דוא"ל.
             9. כל מגיש בקשה שקיבל מענה רשאי לבקש מהקרן את העתק חוות הדעת של הלקטורים הנוגעות לבקשת התמיכה שלו.
             10. מימוש התמיכה תלוי, בין השאר, ביכולת הפרוייקטים הנבחרים לספק הוכחה על השגת מקורות מימון לתקציב ההפקה במלואו, והוא יבוא רק לאחר שיובטח מימון מלא לתקציב הפקת הסרט. תקציב הפרוייקט, מימונו ויתר פרטי ההפקה חייבים לקבל את אישור מנהל ההפקות של פרוייקט קולנוע. מנהל ההפקות רשאי להתנות את מימוש התמיכה בשינויים שיעשו בתקציב, בתכנית המימון ובתכנית ההפקה לפי המלצתו.
             11. בעלי התפקידים המרכזיים בפרוייקטים שייבחרו – מפיק/ה, במאי/ת, תסריטאי/ת – חייבים לקבל את אישור הקרן.  כמו כן, יש להעביר לאישור הקרן את הליהוק המרכזי של הסרט. הקרן רשאית להתנות את אישור הפרוייקט בשינויים שייעשו בתסריט לפי המלצתה, ורק אישורו של תסריט סופי ע"י הקרן, יאפשר מימוש התמיכה בפרוייקט. על יוצרי הסרט לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו להפקה, כולל תאריך התחלה ותאריך סיום. כל שינוי בלוח הזמנים טעון הסכמה ואישור של הקרן. לא תתאפשר כל החלטה חד צדדית בנושא זה.
             12. החלפת במאי או מפיק של פרוייקט שזכה לתמיכת הקרן מבטלת את תמיכת הקרן באותו פרוייקט.
             13. שינוי מהותי שלא אושר בתסריט של פרוייקט שזכה בתמיכת הקרן או בתכנית ההפקה של פרוייקט שזכה בתמיכת הקרן מבטלת את תמיכת הקרן באותו פרוייקט.
             14. במידה ולא ייחתם הסכם בין מקבל התמיכה ובין הקרן בתוך שנתיים ממועד ההחלטה של הקרן על התמיכה בפרוייקט, רשאי מנכ"ל הקרן, בהמלצת מנהל ההפקות של פרוייקט קולנוע, להחליט על ביטול התמיכה.


ב. תסריטים שיזכו בתמיכת פרוייקט קולנוע במסגרת מיזמים משותפים עם גורמים חיצוניים ייבחרו בהתאם למוסכם עם השותפים במיזמים אלו.


3. נוהל ביצוע התמיכה:

א. ההשקעה בסרטים ובפרוייקטים שיקבלו את אישור הנהלת פרוייקט קולנוע מוגבלת בזמן, על פי לוח הזמנים המצוין בהסכם, אלא אם אושר אחרת על ידי הקרן. במידה של אי עמידה במועד תחילת ההפקה רשאי מנכ"ל הקרן, בהמלצת מנהל ההפקות של פרוייקט קולנוע, להחליט על ביטול התמיכה.

ב. לוח הזמנים הרשום בהסכם לגבי כל אחד מהשלבים בהפקת הסרט, כולל "הצגת העותק הסופי" (עותק "0"), מחייב את יוצרי הסרט וניתן לשינוי אך ורק באישור בכתב ממנכ"ל הקרן.

ג. תמיכת פרוייקט קולנוע בסרט תינתן בצמוד להתקדמות ההפקה בשלביה השונים, בחלוקת תשלומים, על פי אחוזים, תנאים ולוח זמנים שיפורטו בהסכם. תמיכת הקרן בסרט בכל השלבים מותנית בהעברה לקרן של הכספים המיועדים לסרט זה ממינהל התרבות במשרד התרבות והספורט, ע"פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע, ו/או משרד האוצר.

ד. סרט שיקבל תמיכה מתחייב לפרסם, בפתח הסרט ובסיומו, את הלוגואים והכותרות שיימסרו לו על-ידי פרוייקט קולנוע, כולל לוגו משרד התרבות והספורט ולוגו המועצה הישראלית לקולנוע. סרט שיקבל תמיכה מתחייב לציין את תמיכת פרוייקט קולנוע, משרד התרבות והספורט והמועצה הישראלית לקולנוע בכל הפרסומים הקשורים בשיווק הסרט ובהפצתו.

ה. כל פרוייקט שיקבל תמיכה מתחייב להמציא לפרוייקט קולנוע, מיד עם סיום הפקתו, עותק  DVD או עותק אחר באיכות טובה לפי דרישת הקרן. כל פרוייקט מתחייב להפקיד עותק הקרנה באיכות טובה לשימור בארכיון סרטים.

ו. פרוייקט קולנוע יהיה רשאי להקרין את הסרט הגמור או חלקים ממנו בהקרנות בלתי מסחריות ובפרוייקטים בלתי מסחריים על פי שיקול דעתו, בכל סוגי המדיה, וכן בצילומים, בטריילרים וכיוצ"ב מתוך הסרט, ומבלי שיוצר הסרט יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור השימוש הנ"ל.

ד. כללי:

             1. פרוייקט קולנוע ישלח תשובה בדוא"ל למגישי הבקשות לתמיכה לאחר סיום הליכי הטיפול בבקשות.
             2. יוצרים שהגישו תסריטים מודפסים או חומרי הגשה פיזיים אחרים כלשהם לפרוייקט קולנוע לא יוכלו לקבל בחזרה לידיהם את התסריטים או את חומרי ההגשה. 
             3. פרוייקט קולנוע שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור בתסריט כלשהו מקרב התסריטים שהוגשו. בחירת התסריטים היא על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת פרויקט קולנוע.
             4. פרוייקט קולנוע לא יתמוך בתסריטים או בסרטים בתחומים הנתמכים על ידי קרן ציבורית נתמכת אחרת, אלא אם תמיכה כזאת תאושר ע"י מנכ"ל הקרן. ניתן להגיש בקשות תמיכה לפרוייקט קולנוע במקביל לבקשות תמיכה המוגשות לקרנות  אחרות.
             5. פרוייקט קולנוע שומר לעצמו, אך ורק במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל, ע"פ שיקול דעתו, זכות לקבל כמועמדים לתמיכה, בכל אחד מהתחומים, תסריטים או סרטים וכן זכות לתמוך בתסריטים או סרטים גם אם אינם עומדים באמות המידה המפורטים בכלליו ובנהליו. הנהלת פרוייקט קולנוע אינה חייבת לנמק את שיקוליה בנוגע לפעולותיה במסגרת זו.
             6. במטרה למנוע ניגוד עניינים בין חברי דירקטוריון הקרן, חברי הנהלת פרוייקט קולנוע, מנכ"ל הקרן, הלקטורים (קוראי התסריטים), חברי הוועדה המקצועית המייעצת בכל תחום  ובכללם מלווי ההפקות והמנהלים האמנותיים, מנהל ההפקות ועובדי הקרן, לבין מגישי הבקשות לסיוע להפקה, יחולו על כל הנ"ל הכללים למניעת ניגוד עניינים שאושרו בדירקטוריון הקרן.
             7. ההשתתפות בהגשת מועמדות לקבלת תמיכה ובקבלתה, כמפורט לעיל, היא במסגרת ובכפוף לאמור בכללים ובנוהל של פרוייקט קולנוע; בכפוף למבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע לפי חוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985; ובכפוף לכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה – 2005; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק הקולנוע התשנ"ט-1999; בכפוף להוראות הדין הכלולות בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) התשע"א-2011; או בכפוף לחוקים, תקנות, מבחנים, כללים ונהלים אשר יבואו במקום החוקים, התקנות, המבחנים, הכללים והנהלים הנ"ל.
             8. הנהלת פרוייקט קולנוע רשאית לקבל, מעת לעת, החלטות בדבר שינוי ו/או עידכון הכללים והנהלים של פרוייקט קולנוע.

 

 

לתשומת לב מגישי בקשות התמיכה, להלן מספר דגשים מרכזיים בנוגע להגשת בקשות התמיכה:

1. בתחום הפקת והשלמת סרטים עלילתיים באורך מלא רשאים להגיש בקשות רק מפיקים בעלי ניסיון מקצועי הולם ( פרט לבקשות תמיכה בסרטים עלילתיים באורך מלא דלי תקציב או בפיתוח תסריט). לא יתקבלו בקשות שלא הוגשו על ידי מפיק סרטים בעל נסיון הולם. פירוט הניסיון הנדרש מופיע במסמך הכללים והנהלים.
2. בכל תחומי הבקשות רשאים להגיש אך ורק במאים ותסריטאים בעלי השכלה ו/או ניסיון מקצועי הולם. פירוט הניסיון הנדרש מופיע במסמך הכללים והנהלים.
3. לא ניתן להגיש יותר משתי בקשות תמיכה נפרדות בכל תחום על ידי אותו מגיש.
4. ניתן להגיש בקשות שנדחו על ידי פרויקט עוד פעמיים נוספות בלבד. לא ניתן להגיש בקשה שנדחתה שלוש פעמים.
5. אתר הגשת בקשות התמיכה תומך בדפדפנים הבאים: Google Chrome, Firefox, IE9+, Safari
6. ניתן להגיש מסמכים בקבצים פורמט PDF בלבד. קבצים שגודלם מעל 10MB לא יתקבלו. ניתן להשתמש באתר החינמי להמרת קבצים לפורמט PDF. לאתר לחצו כאן.
7. בסיום הליך הגשת הבקשה חובה לוודא קבלת מספר הגשה ודוא"ל המאשר את הגשתה.
8. מגישי בקשות התמיכה יקבלו תשובה על בקשתם לתיבת הדוא"ל אותה פירטו בטופס ההגשה בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בה הוגשו.
דגשים אלו אינם באים במקום מסמך הכללים ונהלים המלא של הקרן, המופיע במלואו לעיל, וזמין להורדה באתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע. חובה על כל מגיש בקשה לקרוא את מסמך הכללים והנהלים המלא בעיון. הקרן שומרת לעצמה הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף.