כללים ונהלים להגשת בקשת תמיכה

כללים ונוהל – פרוייקט הקולנוע הגלילי

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. א. מטרות ועקרונות פעולה:

 1. קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, תל אביב (ע"ר) (להלן: "הקרן"), בשותפות עם מרכז תרבות נוף הגליל (ע"ר), באמצעות 'פרוייקט הקולנוע הגלילי', תשקוד על עידוד הקולנוע הישראלי באזור הגליל והתמיכה בו, תוך הקפדה על חירות היצירה והביטוי החיוניים לקיומה של אמנות בכלל ואמנות הקולנוע בפרט, פיתוח צביון תרבותי מקורי ישראלי ומתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות הרווחות בה ולערכיה.
 2. קידום ועידוד יצירה, הפקה, פיתוח, השלמה, שיווק והפצה של סרטים ישראליים, לרבות סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים קצרים וסרטי תעודה.
 3. עידודו של היוצר בתחום הקולנוע הישראלי באזור הגליל, לרבות באמצעות עידוד תנאי הפקה נאותים.
 4. קידום ועידוד יצירה ועשייה קולנועית של נשים.
 5. עידוד עשייה חדשנית ושילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 6. עידוד שיתוף פעולה בין–לאומי בתחום הקולנוע, כולל תמיכה בקו-פרודוקציות קולנועיות בינלאומיות בשותפות ישראלית.
 7. קידום הסרט הישראלי, לרבות סיוע לתכניות מיוחדות להפצה ולשיווק של סרטים לציבור הרחב או לקהלים מיוחדים, שלא בדרך של הקרנה בבית קולנוע, כגון הקרנה במתנ"סים, לחיילים, לתלמידים וכיוצא באלה.
 8. קידום ותמיכה בשיווק והפצה של היצירה הקולנועית הישראלית בארץ ובחוץ לארץ.
 9. קידום ועידוד יצירה קולנועית לקהלים מסוגים שונים ומגוונים, כולל יצירה בסוגות (ז'אנרים) שאינן מקבלות ביטוי מספיק בקולנוע הישראלי.
 10. קידום ועידוד יצירה קולנועית בתקציבים מלאים, לצד קידום ועידוד יצירה קולנועית בהיקפים דלי-תקציב.
 11. קידום ועידוד יוצרי קולנוע עצמאיים וותיקים, בעלי מוניטין ומנוסים לצד קידום ועידוד יוצרים צעירים, חדשים ומבטיחים והכוונתם.
 12. עידוד היצירה בקרב יוצרים מהפריפריה הישראלית ועידוד היצירה על אודות הפריפריה הישראלית, על כל חלקיה וגווניה, במטרה לאפשר ביטוי לחלקים מהחברה הישראלית שלרוב אינם מקבלים חשיפה רבה.
 13. סיוע לסרטים של יוצרים ישראליים, בין השאר, על פי אמות מידה של איכות, ניסיון קולנועי, כשרון בתחום הקולנוע וביטוי אישי, במגמה לתרום ליצירת קולנוע ישראלי מעמיק, רלוונטי, ייחודי ומשמעותי, העונה על מטרות הקרן.
 14. סיוע וליווי להפקות מאזור הגליל, ללא זיקה לקבוצה חברתית או אידיאולוגית מסוימת.
 15. הקרן תעמוד בדרישות המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, ובכלל זה תעמיד את עצמה לביקורת המשרד, בהתייעצות עם המועצה, בהתאם לדינים החלים עליה, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה בלי לפגוע בחופש היצירה, בחירות האמנותית ובחופש הביטוי.

ב. כללים:

 1. הקרן תסייע לבקשות תמיכה בסרטים של יוצרים שמלאו להם 18 שנים לפחות.
 2. מגיש בקשת התמיכה לקרן יהיה אך ורק היוצר בעל הזכויות המלאות בהפקת הסרט.
 3. על הסרט או הפרוייקט המוגשים במסגרת בקשת תמיכה לענות על אמות המידה הכלולות במבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה- 1985; ובכפוף לכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה-2005; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק הקולנוע התשנ"ט-1999; בכפוף להוראות הדין הכלולות בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) התשע"א-2011; או בכפוף לחוקים, תקנות, מבחנים, כללים ונהלים אשר יבואו במקום החוקים, התקנות, המבחנים, הכללים והנהלים הנ"ל.
 4. מגישי בקשות תמיכה בסרטים רשאים להגיש בקשות לתמיכה, על פי כללי הקרן ונהליה ובהתאם למטרותיה, במסלולים השונים כפי שייקבעו על ידי הנהלת הקרן, בהפקות סרטים, בהשלמות הפקת סרטים ובפיתוח פרוייקטים, תסריטים וסרטים בתחומים הבאים:
 5. סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא: סרטים ישראליים באורך של למעלה מ-60 דקות, המיועדים להקרנה בבית קולנוע, ובכלל זה סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא באנימציה.
 6. סרטי תעודה: סרטי תעודה וסרטי תעודה מורכבים, כהגדרתם בסעיף 17 לכללי התקשורת, ובכלל זה סרטי תעודה באנימציה.
 7. סרטים קצרים: סרט ישראליים שהם סרטים עלילתיים, לרבות דרמה או אנימציה ולמעט סרטי סטודנטים, שאורכם אינו עולה על 60 דקות, ושמיועדים, בין השאר, להקרנה בבית קולנוע.
 8. תמיכת הקרן בעד סיוע לסרט מסוים לא תעלה על 80% מעלות הפקתו; האמור בסעיף קטן זה לא יחול על על סרט עלילתי ראשון או שני של הבמאי או היוצר (סרט ביכורים), על סרט ייעודי או על סרט שתקציב הפקתו אינו עולה על 800,000 שקלים חדשים (סרט דל תקציב).
 9. לא תינתן תמיכה לסרט שמוסד אחר הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט העניק לו תמיכה, באותו תחום או בתחום תמיכה אחר, אלא אם התקבל לכך אישור מיוחד ממנכ"ל הקרן. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשות תמיכה לקרן במקביל להגשת בקשות תמיכה המוגשות לקרנות אחרות.

על אף האמור, תוכל הקרן לתמוך בסרט ייעודי או סרט אזורי הנתמך בתחומים אלו על ידי מוסד אחר הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט, לפי הגדרתם של תחומים אלו על ידי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע.

 1. עותק אחד לפחות, מכל סרט שהופק בתמיכת הקרן, יועבר לשימור בארכיון, למטרות מחקר ושימוש ציבורי, ובלבד שהוא מוסד העומד במבחני תחום ט' של המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע.
 2. סרט המופק בסיוע הקרן יציין את תמיכת הקרן, ואת תמיכת משרד התרבות והספורט, הניתנת על פי המלצת המועצה לקולנוע; ציון כאמור יופיע בכותרות הפתיחה ובכותרות הסיום של הסרט וייכללו בו הקרן, המשרד והמועצה, בצירוף סמליל הקרן, סמליל משרד התרבות והספורט וסמליל המועצה, בנוסחים כפי שיסופקו על ידי הקרן, ולפי הנחיות הקרן.
 3. סרט ישראלי שהופק בסיוע הקרן, יוצג כסרט ישראלי בכל הקרנה פומבית שלו בארץ או בחוץ לארץ, לרבות בפרסומים רשמיים או שיווקיים נלווים, בדרך המקובלת לעניין זה; למען הסר ספק, אין באמור כדי למנוע הצגת סרט שהוכר כסרט ישראלי על פי תקנות הקולנוע, כסרט שהופק במשותף בין מפיק ישראלי למפיק זר (קופרודוקציה בין–לאומית).
 4. חובה על הסרטים המוגשים לפרוייקט הקולנוע הגלילי במסגרת בקשת תמיכה לעמוד בהגדרות הבאות:

"אזור הגליל" - כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993; "תושב אזור הגליל" - מי שמקום המגורים הקבוע שלו הוא באזור הגליל; (1). 40% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי אזור הגליל: היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט (במאי, תסריטאי ועורך), השחקנים והמבצעים, הצוות הטכני-הנדסי, וצוות ההפקה; לעניין זה, יראו במאי, צלם או איש סאונד שאינו תושב אזור הגליל, כאילו הוא תושב האזור, אם הוא מעסיק לצדו עוזר במאי, עוזר צלם או עוזר סאונד, לפי העניין, שהוא תושב אזור הגליל; (2). בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה: (א) 30% לפחות מתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לרכישת טובין או שירותים באזור הגליל; (ב) 51% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי אזור הגליל, בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט; 3. בהפקת הסרט יתקיים אחד משני אלה לפחות: (א) מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור הגליל ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט, בהיקף שלא יפחת מ–55% מאורכו, בוצעו באזור הגליל; (ב) ארבעה אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן, ובהם במאי או תסריטאי, הם תושבי אזור הגליל: מפיק, מפיק בפועל, במאי, תסריטאי, צלם ראשי, עד שניים מבין השחקנים הראשיים, מלחין, עורך, מעצב אמנותי; ג. נהלים: 1. נוהל הגשת הבקשות:

 1. מגישי בקשות תמיכה בכל התחומים, יגישו את הצעתם לקרן בהגשה מקוונת (דיגיטלית) בשפה העברית דרך אתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הגלילי של הקרן, שכתובתו תפורסם בקול הקורא לבקשות תמיכה.

לחילופין, במקרים חריגים ובהתאם להחלטת הקרן, הזכאים להגיש בקשות בכל התחומים, יגישו את הצעתם לקרן בהגשה בתיק הפקה מודפס בשלושה עותקים בשפה העברית, או בשפה אחרת, שבראש כל אחד מהם טופס הבקשה החתום, וכן טופס בקשה חתום אחד נוסף בנפרד, או לחילופין, יגישו מסמכים אלו בדוא"ל. יוצרים שהגישו תסריטים מודפסים או חומרי הגשה פיזיים אחרים כלשהם לקרן לא יוכלו לקבל בחזרה לידיהם את התסריטים או את חומרי ההגשה.

 1. בבקשת תמיכה המוגשת, חובה לצרף את המסמכים להלן לבקשה דרך אתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הגלילי של הקרן. פרט לטופס הבקשה המקוון ופרט לקישור לחומרים לצפייה, יש להגיש מסמכים בפורמט PDF בלבד. קבצים שיוגשו בפורמט אחר לא ייקראו:

1. במסלול הפקה לסרט עלילתי באורך מלא:

 • טופס בקשה מקוון.
 • תקציר בן 300-500 מילים, המתאר את המהלך העלילתי של הסרט.
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).
 • תסריט מפורט ומלא של הסרט המוצע.
 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב
 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)
 • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים.
 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף. 2. במסלול השלמה לסרט עלילתי באורך מלא:

 • טופס בקשה מקוון.
 • מכתב המפרט מצב ההפקה ואת הצורך בהשלמה.
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).
 • תקציר בן 300-500 מילים, המתאר את המהלך העלילתי של הסרט.
 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב
 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)
 • גרסת עריכה הסרט במצבו בעת ההגשה, בשלב ראף-קאט לפחות. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף. 3. במסלול פיתוח לתסריט לסרט עלילתי באורך מלא:

 • טופס בקשה מקוון.
 • תקציר בן 50-100 מילים של הסרט.
 • סינופסיס מלא של הסרט, בהיקף של לכל היותר ששה עמודים.
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).
 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)
 • העתק הסכם מפיק-תסריטאי, וכל מסמך אחר הקשור בזכויות עיבוד התסריט.
 • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים.
 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף. 4. במסלול הפקה לסרט תעודה:

 • טופס בקשה מקוון.
 • סינופסיס (תקציר) בן 300-500 מילים לסרט תעודה.
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).
 • תסריט מלא לסרט תעודה, הכולל את החלקים הבאים, מאוחדים במסמך אחד: פירוט מבנה הסרט ותפיסה ויזואלית, מהלך עלילתי משוער, עיקרי התחקיר ותיאור הדמויות (3-5 עמודים בסך הכל).
 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב
 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)
 • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים.
 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף. 5. במסלול השלמה לסרט תעודה:

 • טופס בקשה מקוון.
 • מכתב המפרט מצב ההפקה ואת הצורך בהשלמה.
 • תקציר בן 300-500 מילים, המתאר את המהלך העלילתי של הסרט.
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).
 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב
 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)
 • גרסת עריכה הסרט במצבו בעת ההגשה, בשלב ראף-קאט לפחות. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף. 6. במסלול פיתוח לסרט תעודה:

 • טופס בקשה מקוון.
 • תקציר בן 50-100 מילים של הסרט.
 • סינופסיס מלא של הסרט, בהיקף של לכל היותר שני עמודים.
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).
 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)
 • העתק הסכם מפיק-תסריטאי, וכל מסמך אחר הקשור בזכויות עיבוד התסריט.
 • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים.
 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף. 7. במסלול הפקה לסרט עלילתי קצר:

 • טופס בקשה מקוון.
 • תקציר בן 300-500 מילים, המתאר את המהלך העלילתי של הסרט.
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).
 • תסריט מפורט ומלא של הסרט המוצע.
 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב
 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)
 • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים.
 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף. 8. במסלול השלמה לסרט עלילתי קצר:

 • טופס בקשה מקוון.
 • מכתב המפרט מצב ההפקה ואת הצורך בהשלמה.
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).
 • תקציר בן 300-500 מילים, המתאר את המהלך העלילתי של הסרט.
 • תקציב הפקה מפורט ו/או טופ-שיט מפורט לתקציב
 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)
 • גרסת עריכה הסרט במצבו בעת ההגשה, בשלב ראף-קאט לפחות. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף. 9. במסלול פיתוח לתסריט לסרט עלילתי קצר:

 • טופס בקשה מקוון.
 • תקציר בן 50-100 מילים של הסרט.
 • סינופסיס מלא של הסרט, בהיקף של לכל היותר שני עמודים.
 • הצהרת כוונות היוצר/ים (300-500 מילים).
 • קורות חיים (מפורטים) של הבמאי/ת, המפיק/ה והתסריטאי/ת (מאוחדים בקובץ אחד)
 • העתק הסכם מפיק-תסריטאי, וכל מסמך אחר הקשור בזכויות עיבוד התסריט.
 • לבקשות בתחום האנימציה יש לצרף סקיצות וחומרים גרפיים.
 • לבחירת המגיש, חומרים מצולמים (סצנה, טריילר, סרט קודם וכיוצ"ב), אם ישנם. חומרים לצפייה יתקבלו בקישור בודד לאתרי YouTube או Vimeo בלבד; האחריות לזמינות הלינק לאורך תקופת קריאת הבקשות היא בידי המגיש. אין חובת הגשה בסעיף זה.
 • הצהרה על זכויות בפרוייקט.
 • פירוט מקורות מימון קיימים ומתוכננים.
 • הצהרה על הגשות קודמות של התסריט המוצע (לא יותר משתי הגשות קודמות).

כל המסמכים הנ"ל (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) יוגשו לקרן ללא ציון שם המפיק, הבמאי או התסריטאי. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף. אי הגשתם של כל הטפסים והנספחים הנדרשים בכל אחד מהמסלולים הנ"ל, או הגשה חלקית של טופס או נספח, עלולה להוות עילה לדחיית הבקשה על ידי הקרן, ללא נימוק נוסף. הגשה של בקשת תמיכה למסלול הלא נכון עלולה להוות עילה לדחיית הבקשה על ידי הקרן, ללא נימוק נוסף. 2. נוהל לבחינת בקשות ולעבודת הלקטורים בתחום הקולנוע שלב א':

 1. הקרן תפרסם הזמנות להגשת בקשות לסיוע להפקת סרטים, לפיתוח תסריטים ופרויקטים ולהשלמת הפקת סרטים באתר האינטרנט של פרוייקט הקולנוע הגלילי של הקרן ( www.cinemaproject.org.il ). פרסום ההזמנה יהיה לפחות חודש ימים לפני המועד האחרון להגשת בקשות לסיוע. ההזמנות להגשת בקשות כאמור יהיו פתוחות לכול.
 2. בכל סבב של בחינת בקשות לסיוע, כל תסריט ייבחן בידי שלושה לקטורים לפחות, ובכל מקרה הרכב הלקטורים בכל סבב כאמור יהיה אי-זוגי, אלא אם מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט יגדירו מספר לקטורים מינימלי אחר. לקטורים יועסקו מקרב מאגר הלקטורים של משרד התרבות והספורט, ככל שיהיה מאגר כזה.
 3. הקרן תעביר לבחינת הלקטורים תסריט בלא ציון שם המבקש (תסריטאי, במאי או מפיק). על כן חל איסור מוחלט על הגשת בקשות לתמיכה אשר מופיעים במסמכיהן או בחומרי הצפייה המצורפים להן, בכל מקום שהוא, שם המבקש, התסריטאי, הבמאי או המפיק (פרט למסמך טופס הבקשה המקוון, למסמכי קורות החיים, להצהרה על זכויות בפרוייקט ולהצהרה על ההגשות הקודמות, שיוותרו בידי הקרן ולא יועברו לקריאת הלקטורים). בקשת תמיכה שתוגש תוך הפרת כלל זה עלולה להיפסל על הסף, ללא נימוק נוסף.
 4. חובתו של לקטור להגיש לקרן חוות דעת מפורטת ומנומקת לגבי בקשה לסיוע שנבחנה על ידו, על גבי טופס, שיכלול, בין השאר, פירוט של ההיבטים הנבחנים בנוגע לבקשה לסיוע ומדרג אחיד לניקוד. הטפסים שימולאו על ידי הלקטורים והמדרג לפיו תדורג הבקשה יהיו בהתאם לטפסים לדוגמה במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע.

שלב ב':

 1. המלצות הלקטורים יועברו לועדה מייעצת, בה יהיו חברים מנכ"ל הקרן, המנהל האמנותי של פרוייקט הקולנוע הגלילי ומנהל ההפקות של הקרן. יו"ר הועדה יהיה המנהל האמנותי של פרוייקט הקולנוע הגלילי.
 2. הועדה המייעצת תדון בבקשות התמיכה ובהמלצות הלקטורים, תקבע אמות מידה להערכת בקשות התמיכה, ותמליץ על תמיכה בהפקת סרטים, בהשלמות להפקת סרטים, בפיתוח תסריטים וסרטים, בשיווק סרטים והפצתם, במיזמים לשיווק מערכתי של הקולנוע הישראלי ובפרויקטים ויוזמות אחרות בתחום הקולנוע. המלצות הועדה המייעצת, לתמיכות בסרטים ולסכומי התמיכה בסרטים, יהיו לאור המלצות הלקטורים ובהתאם לניקוד שהעניקה הועדה על פי אמות המידה הנ"ל לכל בקשת תמיכה.

שלב ג':

 1. המלצות הועדה המייעצת יועברו לאישור ולהחלטת הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי. החלטות הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי יובאו לאישור הדירקטוריון הקרן (הועד המנהל).
 2. דירקטוריון הקרן (הועד המנהל) הוא הגורם המוסמך בקרן המחליט על רשימת התסריטים שיקבלו סיוע, לאור המלצות הלקטורים.

כללי:

 1. פרק זמן מרבי לבחינת בקשות לסיוע ולקבלת החלטה לגביהן לא יעלה על ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת בקשות אם נקבע מועד כאמור.
 2. הקרן תעביר למבקש בקשת תמיכה, בסמוך לאחר קבלת החלטה בבקשה לסיוע, מענה כתוב ומנומק, בצירוף חוות הדעת של הלקטורים בלא ציון שמם. המענה יועבר כתובת הדוא"ל שנמסרה לקרן בבקשת התמיכה. באחריות המבקש לוודא כי תיבת הדוא"ל פעילה וזמינה, וכי מסננים למיניהם לא מונעים את קבלת תכתובות והודעות הדוא"ל מהקרן.
 3. כהונתם של הלקטורים מוגבלת לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ולא יותר מכהונה אחת ברציפות בקרן; לעניין זה, העדר רציפות תיחשב הפסקה בכהונת הלקטור שמשכה כמשך הכהונה האחרונה שלו בקרן.
 4. זכותו של יוצר להגיש לקרן 3 פעמים בקשה לסיוע לגבי אותו סרט, ובמקרה כזה תידון כל בקשה על ידי צוות לקטורים אחר.
 5. הקרן לא תעניק סיוע לסרט אם רוב הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע שהוגשה לגביו, המליצו שלא לתמוך בו.
 6. יוצר שבקשתו לסיוע נדחתה לאחר שלושה סבבים כאמור יהיה זכאי להגיש לקרן השגה; ההשגה תידון לפני ועדה של הקרן שתורכב משלושה חברים: שניים מקרב חברי הוועד המנהל של הקרן ונציג ציבור. המלצות הועדה לבדיקת ההשגות יועברו להחלטת הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי ולהחלטת דירקטוריון הקרן (הועד המנהל).
 7. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לדון, בנסיבות מיוחדות, בבקשות לתמיכה בכל עת על פי שיקול דעתה. במקרה כזה, הדיון יתקיים במסגרת הועדה לבקשות חריגות.

3. נוהל ביצוע התמיכה:

 1. בין מגיש בקשת תמיכה שזכתה לתמיכת הקרן לבין הקרן ייחתם הסכם. ההסכם יוכן על ידי הקרן. הנושאים הכספיים והמשפטיים (כולל בטחונות, לוח זמנים, ערבויות, חלוקת הכספים וכיוצ"ב) ייכללו בהסכם שייחתם בין הקרן לבין מקבל התמיכה.
 2. חתימה על ההסכם על ידי שני הצדדים תהווה תנאי מוקדם לקבלת התמיכה.
 3. מימוש התמיכה והחתימה על ההסכם הנ"ל תלויים, בין השאר, ביכולת הפרוייקטים הנבחרים לספק הוכחה על השגת מקורות מימון לתקציב ההפקה במלואו, והם יבואו רק לאחר שיובטח מימון מלא לתקציב הפקת הסרט. תקציב הפרוייקט, מימונו ויתר פרטי ההפקה, בין השאר, חייבים לקבל את אישור מנהל ההפקות של הקרן. מנהל ההפקות רשאי להתנות את מימוש התמיכה ואת החתימה על ההסכם הנ"ל בשינויים שיעשו בתקציב, בתכנית המימון ובתכנית ההפקה לפי המלצתו.
 4. בעלי התפקידים המרכזיים בפרוייקטים שייבחרו – מפיק/ה, במאי/ת, תסריטאי/ת – חייבים לקבל את אישור הקרן. כמו כן, יש להעביר לאישור הקרן את הליהוק המרכזי של הסרט. הקרן רשאית להתנות את אישור הפרוייקט ואת החתימה על ההסכם הנ"ל בשינויים שייעשו בתסריט לפי המלצתה, ורק אישורו של תסריט סופי ע"י הקרן, יאפשר מימוש התמיכה בפרוייקט. על יוצרי הסרט לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו להפקה, כולל תאריך התחלה ותאריך סיום. כל שינוי בלוח הזמנים טעון הסכמה ואישור של הקרן. לא תתאפשר כל החלטה חד צדדית בנושא זה.
 5. החלפת במאי או מפיק של פרוייקט שזכה לתמיכת הקרן מבטלת את תמיכת הקרן באותו פרוייקט.
 6. שינוי מהותי שלא אושר בתסריט של פרוייקט שזכה בתמיכת הקרן או בתכנית ההפקה של פרוייקט שזכה בתמיכת הקרן מבטלת את תמיכת הקרן באותו פרוייקט.
 7. ההשקעה בסרטים ובפרוייקטים שעל התמיכה בהם החליטה הקרן מוגבלת בזמן. אם לא ייחתם הסכם בין מקבל התמיכה ובין הקרן בתוך שנתיים ממועד ההחלטה של הקרן על התמיכה בפרוייקט, רשאי מנכ"ל הקרן, בהמלצת מנהל ההפקות של הקרן, להחליט על ביטול התמיכה.
 8. על הפקת הסרט לעמוד בלוח הזמנים המצוין בהסכם, אלא אם אושר אחרת על ידי הקרן. במידה של אי עמידה בלוח הזמנים, רשאי מנכ"ל הקרן, בהמלצת מנהל ההפקות של פרוייקט הקולנוע הישראלי, להחליט על ביטול התמיכה.
 9. תמיכת הקרן בסרט תינתן בצמוד להתקדמות ההפקה בשלביה השונים, בחלוקת תשלומים, על פי אחוזים, תנאים ולוח זמנים שיפורטו בהסכם. תמיכת הקרן בסרט בכל השלבים מותנית בהעברה לקרן של הכספים המיועדים לסרט זה ממינהל התרבות במשרד התרבות והספורט, ע"פ המלצת המועצה הישראלית לקולנוע, ו/או משרד האוצר.
 10. במידה ויוטל על סכום התמיכה הניתן על ידי הקרן, מסיבה כלשהי, מס או היטל כלשהו, לרבות מס ערך מוסף ושינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם כל מס על ידי הפקת הסרט.
 11. כל הפקת סרט שיקבל תמיכה מתחייבת להמציא לקרן, מיד עם סיום הפקתו, עותק באיכות טובה לפי דרישת הקרן, בפורמט מקובל לפי דרישת הקרן.
 12. הקרן תהיה רשאית להקרין את הסרט הגמור או חלקים ממנו בהקרנות בלתי מסחריות ובפרוייקטים בלתי מסחריים על פי שיקול דעתה, בכל סוגי המדיה, וכן בצילומים, בטריילרים וכיוצ"ב מתוך הסרט, ומבלי שיוצר, מפיקי, מפיצי או בעלי זכויות אחרים בסרט יהיו זכאים לתמורה כלשהי עבור השימוש הנ"ל.

4. נוהל דיון בהשגות אודות בקשות תמיכה

 1. יוצר שבקשתו לסיוע לגבי אותו סרט נדחתה על ידי הקרן לאחר שלושה סבבים בהם הגיש לקרן בקשה לסיוע, יוכל להגיש לקרן השגה.
 2. ההשגה תידון לפני ועדה של המוסד שתורכב משלושה חברים: שניים מקרב חברי הדירקטוריון (הועד המנהל) ונציג ציבור שימנה המוסד מקרב מאגר הלקטורים של משרד התרבות והספורט, ובלבד שמתקיימים לגביו שני אלה:

א. אינו מועסק על ידי הקרן ולא הועסק על ידו בשנתיים שקדמו למינויו לוועדה. ב. הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ–5 שנים בקריאת תסריטים.

 1. המלצות הועדה להשגות בפרוייקט הקולנוע הישראלי יובאו לאישור הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי ודירקטוריון הקרן.
 2. דירקטוריון הקרן (הועד המנהל) הוא הגורם המוסמך בקרן המחליט על רשימת התסריטים שיקבלו סיוע, לאור המלצות הלקטורים.

ד. כללי:

 1. הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בתסריט כלשהו מקרב התסריטים שהוגשו. בחירת התסריטים היא על פי שיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון הקרן.
 2. הקרן שומרת לעצמה, אך ורק במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל, ע"פ שיקול דעתה, זכות לקבל כמועמדים לתמיכה, בכל אחד מהתחומים, תסריטים או סרטים וכן זכות לתמוך בתסריטים או סרטים גם אם אינם עומדים באמות המידה המפורטים בכלליה ובנהליה, וזאת בתנאי שפעולות אלו אינן סותרות את המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע. דירקטוריון הקרן אינו חייבת לנמק את שיקוליו בנוגע לפעולותיו במסגרת זו.
 3. הנהלת הקרן רשאית לאשר השתתפות הקרן במיזמים משותפים שונים בתחום הקולנוע, בתנאי שפעילות זו תהיה בהתאם למוגדר במבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע. במידת הצורך, יגובשו כללים ונהלים מיוחדים להפעלת המיזם המשותף.
 4. במטרה למנוע ניגוד עניינים בין חברי דירקטוריון הקרן, חברי הנהלת פרוייקט הקולנוע הישראלי, מנכ"ל הקרן, הלקטורים (קוראי התסריטים), בעלי התפקידים בקרן בכל תחום ובכללם מלווי ההפקות והמנהלים האמנותיים, מנהל ההפקות ועובדי הקרן, חברי הנהלת מרכז תרבות נצרת עילית (ע"ר), עובדי מרכז תרבות נצרת עילית (ע"ר), לבין מגישי הבקשות לסיוע להפקה, יחולו על כל הנ"ל הכללים למניעת ניגוד עניינים שאושרו בדירקטוריון הקרן.
 5. ההשתתפות בהגשת בקשות לקבלת תמיכה לקרן ובקבלת התמיכה, כמפורט לעיל, היא במסגרת ובכפוף לאמור בכללים ובנוהל של פרוייקט הקולנוע הגלילי, ובכללי ונהלי הקרן; בכפוף למבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע לפי חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985; ובכפוף לכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה-2005; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק הקולנוע התשנ"ט-1999; בכפוף להוראות הדין הכלולות בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) התשע"א-2011; או בכפוף לחוקים, תקנות, מבחנים, כללים ונהלים אשר יבואו במקום החוקים, התקנות, המבחנים, הכללים והנהלים הנ"ל.
 6. דירקטוריון הקרן רשאי לקבל, מעת לעת, החלטות בדבר שינוי ו/או עדכון הכללים והנהלים של פרוייקט הקולנוע הגלילי.